Group 2

Yuxin Wang, Yifei Qiu, Grayson Bancroft, Yijing Hong

YouTube
YouTube Presentation
booklet
View report (on issuu)