Group 4

Ian Alcazar, Su Gu, Rui Wang, Ruoyu Jian

YouTube
YouTube Presentation
report
View report (on issuu)